Новини

<< Всички новини

[10.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Изер Османов Чушев и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Исмаил Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-205/09.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., построена на основание отстъпено и реализирано право на строеж в УПИ /парцел/ XII /дванадесети/ от квартал 27 /двадесет и седми/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 г. на Кмета на общината, целия с площ от 645 /шестстотин четиридесет и пет/ кв.м., ведно с построените в същия урегулиран поземлен имот МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 24 /двадесет и четири/  кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ