Новини

<< Всички новини

[08.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шефик Халимов Шефиков и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Шефкет Халимов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-202/07.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 131 /сто тридесет и едно/ от квартал 13 /тринадесет/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 900 /деветстотин/кв.м.,като 200 /двеста/ кв.м. от западната част на имота попадат в улица по отношение, на която плана не е приложен, 52 /петдесет и два/ кв.м., които попадат в улица от север /реализирана/, за останалата част на имота е отреден УПИ /парцел/ I /едно/ с планоснимачен номер 131 /сто тридесет и едно/ от квартал 13 /тринадесет/ с площ от 648 /шестстотин четиридесет и осем/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 111 /сто и единадесет/  кв.м. и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ