Новини

<< Всички новини

[04.08.2023]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Общински съвет Гърмен организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на община Гърмен за 2022 г. 

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гърмен, председателят на Общински съвет с.Гърмен, кани  гражданите на общината, на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2022 г.,  което ще се проведе на 14.08.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация с. Гърмен.

 

<< Всички новини | << АРХИВ