Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абди Ахмедов Низамов и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Ахмед Османчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-187/14.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ III /трети/ с планоснимачен номер 569 /петстотин шестдесет и девет/ от квартал 10 /десет/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г., Заповед №629/2022 г. и Заповед №101/2023 г., трите  на Кмета на общината, с площ за имота от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ