Новини

<< Всички новини

[20.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на „ДЕЯНИРА ТРЙДИНГ“ ЕООД чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-192/19.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   307/1708(триста и седем от хиляда седемстотин и осем) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIII /тринадесети/, отреден за имоти с планоснимачен номер 234, 235, 236, 240, 546 /двеста тридесет и четири, двеста тридесет и пет, двеста тридесет и шест, двеста и четиридесет, петстотин четиридесет и шест/ от квартал 37 /тридесет и седми/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №280/2019 г.  на Кмета на общината, които идеални части съответсват на правата на имот с планоснимачен номер 234 /двеста тридесет и четири/ от кв. 37 /тридесет и седми/ с площ за целия парцел от 1708 /хиляда седемстотин и осем/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ