Новини

<< Всички новини

[19.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абди Алилов Молаасанов и всички заинтересовани лица, че на 18.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Джемал Моллахасан чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-191/18.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 215 /двеста и петнадесет/ от квартал 16 /шестнадесет/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. и  Заповед №101/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 200 /двеста/кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ XIX /деветнадесети/, кв. 16 /шестнадесет/ с площ от 70 /седемдесет/ кв.м. и в УПИ /парцел/ XVIII /осемнадесети/, кв. 16 /шестнадесет/ с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ