Новини

<< Всички новини

[19.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Тахир Молаалиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-190/18.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 154 /сто петдесет и четири/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №419/2010 г. и  Заповед №494/2020 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 372 /триста седемдесет и два/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ