Новини

<< Всички новини

[18.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абди Ахмедов Низамов и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Айше Господева и Мусли Господев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-188/14.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 569 /петстотин шестдесет и девет/ от квартал 10 /десети/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г., Заповед №629/2022 г. и Заповед №101/2023 г., трите на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 550 /петстотин и петдесет/кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ