Новини

<< Всички новини

[18.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Богданов Тонев и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Велин Агов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-186/14.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VIII /осми/ с планоснимачен номер 370 /триста и седемдесет/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и  Заповед №4948/1932 г., двете на ОНС с площ за парцела от 510 /петстотин и десет/кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ