Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Стоянов Златев, Мария Димитрова Златева и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Садрие Зюмруд чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-183/13.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с планоснимачен номер 395 /триста деветдесет и пет/ от квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на кмета на общината, с площ за целия имот от 209 /двеста и девет/ кв.м., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ