Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Атанас Гаджев и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сюлейман Ходжов  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-184/13.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.325 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „УМУРЯ“, с площ за имота от 4969 /четири хиляди деветстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета, номер по предходен план: 009325, при граници и съседи на имота по скица: 43606.9.382, 43606.9.467, 43606.9.328, 4360,6.9.326, 43606.9.609, 43606.9.560, 43606.9.624, 43606.9.569, 43606.9.186, 43606.9.187, 43606.9.192.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ