Новини

<< Всички новини

[30.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мехмедов Гавазов и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Ахмед Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-178/28.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     1090/1362 /хиляда и деветдесет от хиляда триста шестдесет и две/ идеални части от поземлен имот с идентификатор20331.46.25 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и шест точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дебрен, местност „ЧАВДАРОВ КАВАК “, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1362 /хиляда триста шестдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план 046025, при граници и съседи на имота по скица: 20331.46.230, 20331.46.27, 20331.46.129.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ