Новини

<< Всички новини

[23.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Костадинов Ланев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Георги Ланев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-177/21.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

    1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.73.16  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и три точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ГОЛЯМА БАРА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1211/хиляда двеста и единадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 073016, при граници и съседи на имота по скица: 18366.73.17, 18366.74.386, 18366.73.11, 18366.73.36.              2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.95.64 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и пет точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „МАНОЛЕ /О/“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 095064, при граници и съседи на имота по скица: 18366.95.63, 18366.95.47, 18366.95.366, 18366.95.65.

 

       На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ