Новини

<< Всички новини

[23.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Костадинов Ланев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Митра Попангелова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-176/21.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

           1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.30.28 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ПРАВЕЦ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 928/деветстотин двадесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване:нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 030028, при граници и съседи на имота по скица: 18366.30.53, 18366.30.29, 18366.30.54, 18366.31.349.

 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.31.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ПРАВЕЦ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1679 /хиляда шестотин седемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 031001, при граници и съседи на имота по скица: 18366.31.349, 18366.31.69, 18366.31.2, 18366.31.291.

 

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.55.48 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и пет точка четирдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „УЛНИВЕЦ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 928 /деветстотин двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 055048, при граници и съседи на имота по скица: 18366.55.51, 18366.55.52, 18366.55.93, 18366.55.90.

 

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.20.38 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „РЕШМАНИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1859 /хиляда осемстотин петдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 020038, при граници и съседи на имота по скица: 18366.20.37, 18366.20.31, 18366.20.39, 18366.20.61.

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.131.43 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто тридесет и едно точка четирдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ВАКЛЬОВИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 10002 /десет хиляди и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване:нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 131043, при граници и съседи на имота по скица: 18366.131.94, 18366.131.74, 18366.131.42, 18366.131.25.

 

 

       На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ