Новини

<< Всички новини

[23.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Костадинов Ланев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Роза Христова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-175/21.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.16.51 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестнадесет точка петдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ТАЛЬОВА ВЪРБА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1913/хиляда деветстотин и тринадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 016051, при граници и съседи на имота по скица: 18366.16.99, 18366.16.50, 18366.16.28, 18366.16.27, 18366.16.52.

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.17.22 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „СЛИВИЦАТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята; пета, номер по предходен план: 017022, при граници и съседи на имота по скица: 18366.17.115, 18366.17.21, 18366.17.4, 18366.17.23.

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.37.15 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и седем точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 744  /седемстотин четирдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 037015, при граници и съседи на имота по скица: 18366.37.326, 18366.74.344, 18366.37.14, 18366.37.16.

 

       На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ