Новини

<< Всички новини

[09.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Ахмед Чауш и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

      Производството е по инициатива на Бюлент Чауш и Емине Чаушчрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-163/08.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.59.4 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и девет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дъбница, местност „ОРТАЙОЛ 1“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1142 /хиляда сто четиридесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 059004, при граници и съседи на имота по скица: 24267.59.12, 24267.59.11, 24267.58.282, 24267.59.5, 24267.59.3;

2. 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.72.28 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и две точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дъбница, местност „ДОРИЩЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 758 /седемстотин петдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 072028, при граници и съседи на имота по скица: 24267.45.291, 24267.72.295, 24267.72.27, 24267.72.29;

3. 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.128.21 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и осем точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дъбница, местност „АЗМАКА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 761 /седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 128021, при граници и съседи на имота по скица: 24267.128.25, 24267.128.23, 24267.128.22, 24267.128.29, 24267.128.20.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ