Новини

<< Всички новини

[08.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Стоянов Щерев и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

     Производството е по инициатива на Елена Щерева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-161/07.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

2200/4189 (две хиляди и двеста идеални части от четири хиляди сто осемдесет и девет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.23.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и три точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Гърмен, местност „МАНАСТИРИЩЕТО “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4189 /четири хиляди сто осемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 023001, при граници и съседи на имота по скица: 18366.23.6, 18366.24.474, 18366.23.5, 18366.23.50, 18366.23.361.

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ