Новини

<< Всички новини

[07.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали Мустафов Шорендов и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

      Производството е по инициатива на Фира Михрина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-158/06.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.84.9 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка осемдесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ПРАВЦИТЕ“, с площ от 5000 кв.м. /пет хиляди/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 374/д, площ в отдела: 5000 кв.м. /пет хиляди/ квадратни метра, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, номер по предходен план: 084009, при съседи за поземления имот: 62640.84.8, 62640.84.10, 62640.75.946.

 

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ