Новини

<< Всички новини

[06.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Садъков Бинджев и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

     Производството е по инициатива на Мустафа Бинджев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-157/05.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-помощна постройка със застроена площ от 31 /тридесет и един/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м., построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II/втори/ с планоснимачен номер 4 /четири/ от квартал 7 /седми/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г., Заповед №9/2011 г. и Заповед №216/2022 г. и трите на Кмета на общината, с площ за парцела от 696 /шестстотин деветдесет и шест/кв.м.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ