Новини

<< Всички новини

[01.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Ибраим Хасанов и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Мурад Касабали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-154/30.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.2.45 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка две точка четиридесет и пет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ДЕРМЕН ТАРЛА, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 252 /двеста петдесет и два/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: десета, номер по предходен план: 002045, при съседи по скица: 24267.2.46, 24267.2.78.

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четири точка тринадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ДЕРЕЛЕР, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 273 /двеста седемдесет и три/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, номер по предходен план: 004013, при съседи по скица: 24267.4.14, 24267.4.15, 24267.4.60, 24267.4.12.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.9.14 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка девет точка четиринадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност КАВАДЖИК, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1619 /хиляда шестстотин и деветнадесет/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 009014, при съседи по скица: 24267.9.13, 24267.9.220, 24267.9.15, 24267.7.422.

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.15.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петнадесет точка тринадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност БАИР АРДИ, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 949 /деветстотин четиридесет и девет/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 015013, при съседи по скица: 24267.15.215, 24267.15.37, 24267.15.10, 24267.15.40.

        5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.20.11 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет точка единадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност МИЗЕРЛЪК АРДИ, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 476 /четиристотин седемдесет и шест/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план 020011, при съседи по скица: 24267.20.12, 24267.20.144, 24267.20.8, 24267.20.20.

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.37.29 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и седем точка двадесет и девет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ОРМАНА, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 948 /деветстотин четиридесет и осем/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 037029, при съседи по скица: 24267.37.34, 24267.37.150, 24267.37.28, 24267.37.38.

        7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.64.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и четири точка седем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ПАШОЛАР, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 285 /двеста осемдесет и пет/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 064007, при съседи по скица: 24267.64.284, 24267.64.8, 24267.64.4, 24267.64.3, 24267.64.6.

        8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.76.31 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и шест точка тридесет и едно/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ДОРИЩЕ, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 76 /седемдесет и шест/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма, номер по предходен план: 076031, при съседи по скица: 24267.76.34, 24267.76.33, 24267.76.32, 24267.76.29, 24267.76.30.

        9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.87.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и седем точка девет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност ЧАМ ТАРЛА, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 474 /четиристотин седемдесет и четири/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята шеста, номер по предходен план 087009, при съседи по скица: 24267.87.10, 24267.87.463, 24267.87.8, 24267.87.18.

        10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.94.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и четири точка девет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност СЪРТЛАР, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1427 /хиляда четиристотин двадесет и седем/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 094009, при съседи: 24267.94.13, 24267.94.11, 24267.94.10, 24267.94.8, 24267.93.325.

        11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.123.22 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и три точка двадесет и две/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност АЗМАКА, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1095 /хиляда деветдесет и пет/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска,  начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план 123022, при съседи по скица: 24267.122.187, 24267.123.23, 24267.123.395.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ