Новини

<< Всички новини

[01.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Георги Герасимов, наследниците на Любен Илиев Гюрнев и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

   Производството е по инициатива на Наталия Керемедчиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-153/30.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IV/четвърти/ с планоснимачен номер 234 /двеста тридесет и четири/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №16/1933 г. и №690/1933 г. и двете на ОНС Гърмен, с площ за парцела от 740 /седемстотин и четиридесет/кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ