Новини

<< Всички новини

[15.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Ангелов Милев и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Румен Милев,  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-144/15.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.31.24 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка тридесет и едно точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево,местност „ТУРКАРЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 9496 /девет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  9 /девета/, номер по предходен план 031024, при граници и съседи на имота по скица: 47408.30.42, 47408.31.37, 47408.31.19, 47408.31.20, 47408.31.23.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ