Новини

<< Всички новини

[12.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рамзи Ахмед Кемали и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Садике Заим,  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-143/12.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.5.40 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка пет точка четиридесет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ПРОСОРНИКА“, с площ от 267 кв.м. /двеста шестдесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 005040, при съседи за поземления имот: 22616.5.134, 22616.5.46, 22616.5.39, 22616.5.135.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ