Новини

<< Всички новини

[11.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Костадинов Ламбов и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Наджие Робова,  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-140/10.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.2.2 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ПОЛЯНИТЕ“, с площ от 830 кв.м. /осемстотин и тридесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10 /десета/, номер по предхден план: 002002, при съседи за поземления имот: 66874.2.13, 66874.2.1, 66874.2.6, 66874.2.3, 66874.76.135.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.15.135 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петнадесет точка сто тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „БУКА“, с площ от 1973 кв.м. /хиляда деветстотин седемдесет и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 /девета/, номер по предхден план: 015135, при съседи за поземления имот: 66874.15.127, 66874.15.136, 66874.15.134, 66874.15.157, 66874.15.150.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.31.11 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка тридесет и едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „АЙДАРИЦА“, с площ от 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 /девета/, номер по предхден план: 031011, при съседи за поземления имот: 66874.31.10, 66874.31.9, 66874.31.167, 66874.31.12, 66874.31.225, 66874.31.2, 66874.31.3.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.31.12 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка тридесет и едно точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „АЙДАРИЦА“, с площ от 845 кв.м. /осемстотин четиридесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9 /девета/, номер по предхден план: 031012, при съседи за поземления имот: 66874.31.9, 66874.31.167, 66874.31.11.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.58.3 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и осем точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „БАРИЧКА“, с площ от 603 кв.м. /шестстотин и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, номер по предхден план: 058003, при съседи за поземления имот: 66874.58.2, 66874.33.78, 66874.58.4, 66874.58.8, 66874.58.1.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ