Новини

<< Всички новини

[11.05.2023]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Започна кандидатстването по процедура BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

 

ДОПУСТИМО Е дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, да са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

да са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

 

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

Максимален размер на финансиране за предложение по:

-          Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

-          Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

 

Критерии за допустимост на Кандидатите

1)    Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2)    Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци.

3)    Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;  

4)    Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5)    Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

6)    На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

7)    В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост;

8)    В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

9)    В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор;

10)   В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

11)  Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:

  • ценовите параметри на доставката и монтажа и
  • данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12)  Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

1)    ВАЖНО: Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение  А.

2)    ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъдат извършвани от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci.

3)   Крайният получател следва да поддържа инвестицията най-малко 5 години след изпълнение на проекта.

 

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020.

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г.

 

Всички документи по процедурата можете да видите на следния линк:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

 

<< Всички новини | << АРХИВ