Новини

<< Всички новини

[10.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

      Производството е по инициатива на „АГРОПРОМДЕЙН – КАВАЦИТЕ“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Асеновград,  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-137/09.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.58.51 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и осем точка петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „БУНАРДЖИК", с площ за имота от 1923 (хиляда деветстотин двадесет и три) кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 058051, при съседи за имота: 77222.58.59, 77222.58.66, 77222.58.69, 77222.58.67, 77222.58.68, 77222.58.52, 77222.58.58.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ