Новини

<< Всички новини

[04.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Вангел Георгиев Дрянков и всички заинтересовани лица, че на 02.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Йордан Шарланев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-134/02.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.100.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ДРЯНКОВА ТУМБА“, с площ от 3987 кв.м. /три хиляди деветстотин осемдесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предхден план: 100008, при съседи за поземления имот:  18366.100.191, 18366.100.7, 18366.100.282, 18366.98.427.

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.48.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и осем точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ДРЯНКОВА ТУМБА“, с площ от 1398 кв.м. /хиляда триста деветдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предхден план: 048003,  при съседи за поземления имот: 18366.48.2, 18366.48.22, 18366.48.4, 18366.48.277, 18366.48.1.

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.49.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и девет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ДРЯНКОВА ТУМБА“, с площ от 8832 кв.м. /осем хиляди осемстотин тридесет и два/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предхден план: 049001,  при съседи за поземления имот: 18366.55.371, 18366.49.2, 18366.49.3, 18366.48.195, 18366.49.194, 18366.48.277.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ