Новини

<< Всички новини

[03.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Ибрахим Пингов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-131/02.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  1. СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ квадратни метра, построена откъм съседа „улица“ в северната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ III /трети/ с планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/ от квартал 23 /двадесет и три/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината;

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 579 /петстотин седемдесет и девет/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и изменен със Заповед №316/2004 г. и Заповед №364/2021 г., трите на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 79 /седемдесет и девет/ квадратни метра, който поземлен имот, заедно с поземлени имоти планоснимачни номера 578 /петстотин седемдесет и осем/ и 580 /петстотин и осемдесет/ участват в образуването на урегулиран поземлен имот /парцел/ II /втори/ от квартал 27 /двадесет и седем/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен и изменен с цитираните по-горе заповеди.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

  На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ