Новини

<< Всички новини

[02.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Георгиев Марчев и всички заинтересовани лица, че на 02.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Славка Манова, Катерина Марчева, Илия Марчев и Андрей Марчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-130/02.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.12.23 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка дванадесет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „БАДЕМИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2139 /две хиляди сто тридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 012023, при граници и съседи на имота по скица: 18366.12.31, 18366.12.24, 18366.12.36, 18366.12.22;

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.131.6 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто тридесет и едно точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ВАКЛЬОВИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 465 /четиристотин шестдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 7 /седма/, номер по предходен план 131006, при граници и съседи на имота по скица: 18366.131.117, 18366.131.116, 18366.131.272;

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.47.5  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и седем точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДЪБА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2146 /две хиляди сто четиридесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 047005, при граници и съседи на имота по скица: 18366.47.14, 18366.47.15, 18366.47.423, 18366.47.17, 18366.47.6;

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.1.12 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка едно точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „КОКОШАРКИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 743 /седемстотин четиридесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 001012, при граници и съседи на имота по скица: 47408.1.35, 47408.1.11, 47408.1.4, 47408.1.13;

    5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.1.34 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка едно точка тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „КОКОШАРКИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 760 /седемстотин и шестдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 001034, при граници и съседи на имота по скица: 47408.1.33, 47408.1.29, 47408.1.31, 47408.1.32;

    6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.14.4 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиринадесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ГОРЕН ЕЛИК“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2703 /две хиляди седемстотин и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 014004, при граници и съседи на имота по скица: 47408.14.5, 47408.21.22, 47408.14.3, 47408.14.49;

    7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.17.4 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка седемнадесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ТУРКАРЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1995 /хиляда деветстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  /девета/, номер по предходен план 017004, при граници и съседи на имота по скица: 47408.17.5, 47408.35.62, 47408.17.30, 47408.17.3;

    8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.27.12 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка двадесет и седем точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ТУРКАРЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1481 /хиляда четиристотин осемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 9 /девета/, номер по предходен план 027012, при граници и съседи на имота по скица: 47408.27.31, 47408.27.30, 47408.27.13, 47408.26.39, 47408.27.11;

    9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.2.20 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка две точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ШИКАЛКАТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1378 /хиляда триста седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  5 /пета/, номер по предходен план 002020, при граници и съседи на имота по скица: 47408.2.21, 47408.2.22, 47408.2.14, 47408.2.19, 47408.34.80;

    10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.39.23 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка тридесет и девет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „УМНИК“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2904 /две хиляди деветстотин и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  9 /девета/, номер по предходен план 039023, при граници и съседи на имота по скица: 47408.39.26, 47408.39.22, 47408.39.21, 47408.39.61, 47408.39.24;

    11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.4.17 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четири точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „АЛЮШИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3099 /три хиляди деветдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  5 /пета/, номер по предходен план 004017, при граници и съседи на имота по скица: 47408.4.18, 47408.4.21, 47408.4.22, 47408.4.16, 47408.4.24;

    12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.44.24 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и четири точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ЛОЗЯТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1661 /хиляда шестстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  9 /девета/, номер по предходен план 044024, при граници и съседи на имота по скица: 47408.46.78, 47408.46.77, 47408.44.28, 47408.39.60, 47408.44.23, 47408.44.6, 47408.44.25;

    13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.5.11 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка пет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ГОРНА АДЖИКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 373 /триста седемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  5 /пета/, номер по предходен план 005011, при граници и съседи на имота по скица: 47408.5.12, 47408.5.10, 47408.5.18, 47408.5.8;

    14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.53.4 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петдесет и три точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ГУЖОВЕЦ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 631 /шестстотин тридесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята  9 /девета/, номер по предходен план 053004, при граници и съседи на имота по скица: 47408.53.7, 47408.53.5, 47408.53.3, 47408.53.68;

    15. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/, с планоснимачен номер 172 /сто седемдесет и две/,  от квартал 25 /двадесет и пети/ по плана на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1/1993 г. на Кмета на общината, с площ за  имота от 800 /осемстотин/ кв.м.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ