Новини

<< Всички новини

[28.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоянка Георгиева Пандева и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

  Производството е по инициатива на Кирил Найденов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/27.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.69.39 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и девет точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ВЪПАТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1123 /хиляда сто двадесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 069039, при граници и съседи на имота по скица: 18366.69.388, 18366.69.39, 18366.69.6, 18366.69.379;

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.128.35 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто двадесет и осем точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ОЛЪГА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план 128035, при граници и съседи на имота по скица: 18366.128.264, 18366.127.270, 18366.128.36, 18366.128.37, 18366.128.34;

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.133.23 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто тридесет и три точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „БЛАТЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 601 /шестстотин и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 9 /девета/, номер по предходен план 133023, при граници и съседи на имота по скица: 18366.133.24, 18366.131.206, 18366.133.21, 18366.133.22, 18366.133.53;

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.136.32 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто тридесет и шест точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „КУРИЯТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 478 /четиристотин седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план 136032, при граници и съседи на имота по скица: 18366.136.38, 18366.137.267, 18366.136.31, 18366.136.33, 18366.136.40.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ