Новини

<< Всички новини

[27.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Назми Гурдал чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-125/26.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XXIV/двадесет и четвърти/ с планоснимачен номер 1018 /хиляда и осемнадесет/ от квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №176/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 310 /триста и десет/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м.

   2. УРЕГУЛУРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XII /дванадесети/с планоснимачен номер 758 /седемстотин петдесет и осем/, квартал 14 /четиринадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 720 /седемстотин и двадесет/кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ