Новини

<< Всички новини

[26.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абдула Абдула Гурдал и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Рафие Саид чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-122/25.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    1.Имот с планоснимачен номер 1128 /хиляда сто двадесет и осем/ от квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №474/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 264 /двеста шестдесет и четири/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

    2. ½ (една втора) идеална част от Имот с планоснимачен номер1026 /хиляда двадесет и шест/, квартал 9 /девети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №270/2013 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 81 /осемдесет и един/кв.м., ведно с построената в имота МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ