Новини

<< Всички новини

[25.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Юсеинов Арабов и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ибрахим Али чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-121/25.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.6.12 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шест точка дванадесет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ЧАНЪС“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1517 /хиляда петстотин и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 006012,  при съседи за поземления имот: 24267.6.13, 24267.6.413, 24267.6.11, 24267.6.21, 20331.40.180.

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.100.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто точка десет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „СЪРТЛАР“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1143 /хиляда сто четиридесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 100010,  при съседи за поземления имот: 24267.100.11, 24267.100.342, 24267.100.9, 24267.100.361.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.125.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и пет точка седем/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „АЗМАКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 125007,  при съседи за поземления имот: 24267.125.22, 24267.125.21, 24267.125.8, 24267.136.404, 20331.125.6.

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.21.37 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и едно точка тридесет и седем/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БААЛАР“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 545 /петстотин четиридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята: осма, номер по предходен план: 021037,  при съседи за поземления имот: 24267.21.45, 24267.21.36, 24267.21.38, 24267.21.39.

        5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.8.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осем точка десет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БАИР АРДИ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 576 /петстотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 008010,  при съседи за поземления имот: 24267.8.11, 24267.8.421, 24267.8.9, 24267.8.336.

        6. 3000/5458 (три хиляди идеални части от пет хиляди четиристотин петдесет и осем) идеални части на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.9.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка девет точка шест/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БАИР АРДИ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 5458 /пет хиляди четиристотин петдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 009006,  при съседи за поземления имот: 24267.9.7, 24267.9.346, 24267.9.5, 24267.9.337.

 

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ