Новини

<< Всички новини

[18.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исуф Исуфов Пиргов и всички заинтересовани лица, че на 13.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Вергиния Пиргова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-115/13.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   3/5 (три пети) идеални части от Поземлен имот с идентификатор54184.35.23  /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка тридесет и пет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Осиково, местност „МАЧИЩА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1805 /хиляда осемстотин и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята десета, номер по предходен план 035023, при граници и съседи на имота по скица: 54184.35.28, 54184.35.26, 54184.35.25, 54184.35.24, 54184.35.22, 54184.35.21.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ