Новини

<< Всички новини

[18.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемал Мустафов Гурдалов и всички заинтересовани лица, че на 13.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Исмаил Гурдал чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-114/13.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 426 /четиристотин двадесет и шест/ от квартал 32 /тридесет и две/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №135/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота по скица от 736 /седемстотин тридесет и шет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 154 /сто петдесет и четири/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 87 /осемдесет и седем/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ