Новини

<< Всички новини

[11.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рюшен Ка Дъ и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Мустафа Талипов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-112/10.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          1. Поземлен имот с идентификатор 24267.20.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, двадесет, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “МИЗЕРЛЪК АРДИ”, с площ от 1902 /хиляда деветстотин и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 020013, при съседи за имота: 24267.20.16, 24267.20.144, 24267.20.12, 24267.20.20;

          2. Поземлен имот с идентификатор 24267.29.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, двадесет и девет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “КЮПРИДЖИК ДЕРЕ”, с площ от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8 /осма/, с номер по предходен план 029002, при съседи за имота: 24267.29.10, 24267.29.9, 24267.29.3, 24267.115.235, 24267.29.21;

          3. Поземлен имот с идентификатор 24267.37.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, тридесет и седем, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ОРМАНА”, с площ от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 037006, при съседи за имота: 24267.37.37, 24267.37.9, 24267.37.188, 24267.37.427, 24267.37.64;

          4. Поземлен имот с идентификатор 24267.48.18 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четиридесет и осем, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ЧАНЪС”, с площ от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 048018, при съседи за имота: 24267.48.22, 24267.48.19, 24267.48.33, 24267.48.17;

          5. Поземлен имот с идентификатор 24267.67.19 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, шестдесет и седем, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ОРТА ЙОЛ 1”, с площ от 1902 /хиляда деветстотин и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 067019, при съседи за имота: 24267.67.396, 24267.67.20, 24267.67.16, 24267.67.13, 24267.67.15;

         6. Поземлен имот с идентификатор 24267.67.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, шестдесет и седем, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ОРТА ЙОЛ 1”, с площ от 952 /деветстотин петдесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 067025, при съседи за имота: 24267.67.30, 24267.67.27, 24267.60.287, 24267.67.24;

          7. Поземлен имот с идентификатор 24267.86.12 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, осемдесет и шест, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “РАДЕЛЕР”, с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план, при съседи за имота: 24267.86.17, 24267.86.11, 24267.86.20, 24267.86.13;

         8. Поземлен имот с идентификатор 24267.86.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, осемдесет и шест, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “РАДЕЛЕР”, с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 086016, при съседи за имота: 24267.86.17, 24267.86.15, 24267.86.20, 24267.82.333;

          9. Поземлен имот с идентификатор 24267.94.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, деветдесет и четири, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “СЪРТЛАР”, с площ от 1426 /хиляда четиристотин двадесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 094016, при съседи за имота: 24267.94.17, 24267.100.361, 24267.94.12, 24267.94.13, 24267.94.15;  

         10. Поземлен имот с идентификатор 24267.111.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто и единадесет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “РАСТАВИЦА”, с площ от 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 7 /седма/, с номер по предходен план 111007, при съседи за имота: 24267.110.362, 24267.111.6, 24267.111.5, 24267.111.12;

          11. Поземлен имот с идентификатор 24267.120.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто и двадесет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ОРМАНА”, с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 120007, при съседи за имота: 24267.120.380, 24267.120.187, 24267.120.8, 24267.48.6;

         12. Поземлен имот с идентификатор 24267.121.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ОРТА ЙОЛ 3”, с площ от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 121013, при съседи за имота: 24267.121.14, 24267.123.395, 24267.121.378, 24267.121.12;

         13. Поземлен имот с идентификатор 24267.125.26 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “АЗМАКА”, с площ от 948 /деветстотин четиридесет и осем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 125026, при съседи за имота: 24267.125.48, 24267.125.25, 24267.125.2, 24267.125.1, 24267.125.27;

         14. Поземлен имот с идентификатор 24267.4.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четири, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ДЕРЕЛЕР”, с площ от 442 /четиристотин четиридесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 8 /осма/, с номер по предходен план 004008, при съседи за имота: 24267.2.200, 24267.4.60, 24267.4.9, 24267.4.7;

         15. Поземлен имот с идентификатор 24267.17.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, седемнадесет, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “БАИР АРДИ”, с площ от 732 /седемстотин тридесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 10 /десета/, с номер по предходен план 017017, при съседи за имота: 24267.17.15, 24267.17.52, 24267.17.16, 24267.17.18;

        16. Поземлен имот с идентификатор 77222.6.9 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шест, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1666/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “КАВАК ДЕРЕ”, с площ от 1423 /хиляда четиристотин двадесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план 006009, при съседи за имота: 77222.6.124, 77222.6.33, 77222.78.345, 77222.101.341, 77222.6.8;

         17. Поземлен имот с идентификатор 20331.58.9 /двадесет хиляди триста тридесет и едно, точка, петдесет и осем, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1660/27.09.2018г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността “ЧУЧУРИТЕ /О/”, с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 5 /пета/, с номер по предходен план 058009, при съседи за имота: 20331.58.30, 20331.58.10, 20331.58.8, 20331.58.7.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ