Новини

<< Всички новини

[07.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Марийка Ангелова Гайдева и всички заинтересовани лица, че на 06.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Кирил Янудов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-110/06.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.48.18 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет и осем точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „МРАМОР„, с площ от 489  кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 048018 /четиридесет и осем хиляди и осемнадесет/, при съседи за имота по скица: 53326.48.19, 53326.48.190, 53326.48.17, 53326.48.16;

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.53.18 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и три точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „БУНАРА„, с площ от 1901  кв.м. /хиляда деветстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 053018 /петдесет и три хиляди и осемнадесет/, при съседи за имота по скица: 53326.53.19, 53326.53.22, 53326.53.23, 53326.53.17; 53326.53.6;

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.84.21 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка осемдесет и четири точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО„, с площ от 474  кв.м. /четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 084021 /осемдесет и четири хиляди двадесет и едно/, при съседи за имота по скица: 53326.84.22, 53326.84.19, 53326.75.314, 53326.84.20;

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.104.35 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и четири точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „КЬОСЕ БАИР„, с площ от 949  кв.м. /деветстотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 104035 /сто и четири хиляди тридесет и пет/, при съседи за имота по скица: 53326.104.36, 53326.104.37, 53326.104.235, 53326.104.46; 53326.104.47.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ