Новини

<< Всички новини

[03.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Алимов Соленков и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Разие Соленкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-104/30.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      500/1350 (петстотин върху хиляда триста и петдесет) идеални части от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел I /първи/ с планоснимачен номер 466 /четиристотин шестдесет и шест/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1993 г. и  Заповед №1564/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1350 /хиляда триста и петдесет/кв.м.,ведно с построените в северозападната част на имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ