Новини

<< Всички новини

[28.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Никола Касов и Огнян Касов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-99/27.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      320/412 /триста и двадесет върху четиристотин и дванадесет/ идеални части отУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ– парцел III /трети/, отреден за имот с планоснимачен номер 145 /сто четиридесет и пет/ от квартал 10 /десети/ по сега действащия дворищно – регулационен плана на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г. и изменен със Заповед №115/2023 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имот от 412 /четиристотин и дванадесет/кв.м.,ведно с ПРИСТРОЙКА на ДВА ЕТАЖА към жилищната сграда със застроена площ от 9 /девет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА /складово помещение/ на един етаж със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ