Новини

<< Всички новини

[23.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кезим Ахмедов Мусов и всички заинтересовани лица, че на 23.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ферад Мусов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-94/23.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   1. ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.7.93/двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седем точка деветдесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град София, находящ се в местност ОЙНИТЕ", с площ за имота от 2400 (две хиляди и четиристотин) кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседи за имота: 20331.7.31, 20331.733.117, 20331.7.30, 20331.7.92.

   2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.7.92 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седем точка деветдесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град София, находящ се в местност ОЙНИТЕ", с площ за имота от 3800 (три хиляди и осемстотин) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседи за имота: 20331.7.30, 20331.7.93.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

      

<< Всички новини | << АРХИВ