Новини

<< Всички новини

[20.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Айше Хасанова Чаушева и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Гюнер Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-91/17.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.48.15 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и осем точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК“, с площ от 1427 (хиляда четиристотин двадесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), с номер по предходен план: 048015, при съседи за поземления имот: 20331.48.22, 20331.48.23, 20331.48.14, 20331.48.31, 20331.48.16.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ