Новини

<< Всички новини

[20.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Илия Ролев, Исмен Белов и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Кемал Муртаз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-89/17.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.74.1 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕН БАИР “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5576 /пет хиляди петстотин седемдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: осма, номер по предходен план: 074001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.72.102, 77222.74.2.

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.74.2 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет и четири точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕН БАИР “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4001 /четири хиляди и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: осма, номер по предходен план: 074002, при граници и съседи на имота по скица: 77222.72.102, 77222.74.3, 77222.74.1.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ