Новини

<< Всички новини

[16.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иво Минчев Толумски и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Муртев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-85/15.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ¼/една четвърт/ идеална частотУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ–I /парцел първи/, отреден за имот с планоснимачен номер 123 /сто двадесет и три/ от квартал 16 /шестнадесети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №358/1932 г. и изменен със Заповед №7948/1932 г. и двете на ОНС, с площ за парцела от 406 /четиристотин и шест/ кв.м., ведно с ¼ /една четвърт/ идеална част от идеална част от построената в парцела ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 142 /сто четиридесет и два/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ