Новини

<< Всички новини

[16.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Реджеп Алиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-81/14.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ–XVIII /парцел осемнадесет/, отреден за имот с планоснимачен номер 294 /двеста деветдесет и четири/ от квартал 19 /деветнадесети/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. и  Заповед №768/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ