Новини

<< Всички новини

[14.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кадри Халилов Фетов и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джелил Фетта чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-79/13.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.57.17 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и седем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 344 /триста четирдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 057017, при граници и съседи на имота по скица: 77222.888.9901, 77222.57.16, 77222.57.15, 77222.57.13.

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.57.6 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и седем точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2477/две хиляди четиристотин седемдесет и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 057006, при граници и съседи на имота по скица: 77222.58.115, 77222.57.5, 77222.57.8, 77222.57.7, 77222.57.13, 77222.57.14.

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.55.8 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4023/четири хиляди и двадесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 055008, при граници и съседи на имота по скица: 77222.55.118, 77222.55.9, 77222.55.22, 77222.55.23, 77222.55.28, 77222.55.7.

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.51.12  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и едно точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1401 /хиляда четиристотин и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 051012, при граници и съседи на имота по скица: 77222.51.16, 77222.52.249, 77222.51.11, 77222.51.9, 77222.51.13.

    5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.74  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четирдесет точка седемдесет и четри/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ВАЛТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2960 /две хиляди деветстотин и шестдесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 040074, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.73, 77222.41.50, 77222.40.71, 77222.40.189, 77222.40.43, 77222.40.44.

      6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.71  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1935 /хиляда деветстотин тридесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 038071, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.72, 77222.38.88, 77222.38.70, 77222.38.58.

      7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.37.7  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК - БАРА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 291 /двеста деветдесет и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 037007, при граници и съседи на имота по скица: 77222.37.187, 77222.37.8, 77222.37.5, 77222.37.6.

      8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.32.2  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ТРАП /Е.О./“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 978  /деветстотин седемдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 032002, при граници и съседи на имота по скица: 77222.32.11, 77222.32.10, 77222.32.9, 77222.32.3, 77222.16.164, 77222.32.1.

       9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.20  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1182 /хиляда сто осемдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 027020, при граници и съседи на имота по скица: 77222.27.21, 77222.27.232, 77222.27.170, 77222.27.19.

       10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.9  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ДЕРЕ АРАСИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1490 /хиляда четиристотин и деветдесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 025009, при граници и съседи на имота по скица: 77222.25.30, 77222.25.18, 77222.25.12, 77222.25.10, 77222.25.8.

        11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.9  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 972 /деветстотин седемдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 024009, при граници и съседи на имота по скица: 77222.24.10, 77222.24.11, 77222.24.8, 77222.24.3, 77222.24.239.

         12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.22.1  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНМИШ КАВАК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2430 /две хиляди четиристотин и тридесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 022001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.22.4, 77222.22.148, 77222.22.2, 77222.22.208.

         13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.28  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1455 /хиляда четиристотин петдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 020028, при граници и съседи на имота по скица: 77222.19.162, 77222.20.29, 77222.20.40, 77222.20.27.

         14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.131.3  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 953 /деветстотин петдесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 131003, при граници и съседи на имота по скица: 24267.131.2, 24267.131.21, 24267.131.20, 24267.131.391, 24267.131.4, 24267.131.1

         15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.129.11  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и девет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 666 /шестотин шестдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 129011, при граници и съседи на имота по скица: 24267.129.12, 24267.129.469, 24267.129.10, 24267.129.5.

        16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04399.41.9  /четири хиляди триста деветдесет и девет точка четирдесет и едно точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатска, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1134/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Блатска, местност „ВАЛТА 2“,  общ. Хаджидимово, обл. Благоевград с площ за имота от 3830 /три хиляди осемстотин и тридесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 041009, при граници и съседи на имота по скица: 04399.41.47, 04399.41.10, 04399.41.48, 04399.41.8.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ