Новини

<< Всички новини

[14.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сали Ахмед Аньов и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ахмед Аньов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-78/13.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.26 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и три)кв.м , трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 027026, при съседи за имота: 77222.27.27, 77222.27.232, 77222.27.25, 77222.27.32;

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.41 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК", с площ за имота от 4852 (четири хиляди осемстотин петдесет и два)кв.м , трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 038041, при съседи за имота: 77222.38.57, 77222.38.187, 77222.38.56, 77222.38.55, 77222.38.42, 77222.38.90;

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.15.25 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ", с площ за имота от 2880 (две хиляди осемстотин и осемдесет)кв.м , трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 015025, при съседи за имота: 77222.15.29, 77222.15.28, 77222.15.26, 77222.15.36, 77222.15.24.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ