Новини

<< Всички новини

[07.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Мустафов Атипов и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сане Хамид, Атидже Мухамед и Сабрих Атипов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-68/06.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.39.42/шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и девет точка четиридесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Рибново, местност „БУНАРЯ", с площ за имота от 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план: няма, при съседи за имота: 62640.39.31, 62640.39.50;

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.39.35 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и девет точка тридесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри засягащо имота е от: 30.12.2022 г., с адрес на поземления имот: село Рибново, местност „БУНАРЯ", с площ за имота от 3402 (три хиляди четиристотин и два) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план: 039031, при съседи за имота: 62640.39.28, 62640.39.33, 62640.39.1, 62640.39.795, 62640.39.31, 62640.39.769, 62640.39.34.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ