Новини

<< Всички новини

[06.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Реджеп Мохаремов Пашов и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Кезим Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-66/02.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            Имот с планоснимачен номер 378 /триста седемдесет и осем/,  от квартал 8 а /осем, буква „а“/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №20/2001 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 330 /триста и тридесет/ кв.м., от които 80 /осемдесет/ кв.м. попадат в нереализирана улица и 250 /двеста и петдесет/ кв.м. попадат в УПИ III /парцел трети/ от квартал 8 а /осем, буква „а“/.          

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ