Новини

<< Всички новини

[06.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 01.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Огнян Сивов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-65/01.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 91 /деветдесет и един/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м. застроена в УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ - VI /парцел шести/, имот с планоснимачен номер 305 (триста и пет) от квартал 20 /двадесети/ по план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ