Новини

<< Всички новини

[01.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тодор Георгиев Попангелов и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Иван Попангелов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-63/28.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 312 (триста и дванадесет) от квартал 16 /шестнадесети/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г., изменен със Заповед №763/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имот от 2130 /две хиляди сто и тридесет/ кв.м., който имот с планоснимачен номер 312 (триста и дванадесет) участва в образуването на: УПИ I /парцел първи/ с площ от 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м., в УПИ II /парцел втори/ с площ от 340 /триста и четиридесет/ кв.м., в УПИ III /парцел трети/ с площ от 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м. и в нереализирана улица с площ от 700 /седемстотин/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ